Netherlands:+31625307807 Deutschland:+4915206273901 info@blascon.com

Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN BLASCON BV & GbmH per 25 mei 2018
Dit privacybeleid is van toepassing op alle (zakelijke) persoonsgegevens die worden verwerkt door BLASCON BV en BLASCON GmbH (hierna: “Blascon”) van haar klanten. Blascon is actief in industriële dienstverlening en de verkoop van aanverwante producten. Blascon verwerkt hiervoor minimale (zakelijke) persoonsgegevens en gaat ervan uit dat de aan haar verstrekte gegevens (zakelijke) persoonsgegevens zijn zonder privacygevoelige informatie. Alle door Blascon verwerkte (zakelijke) persoonsgegevens bestaan uit maximaal de onder punt 2.1 genoemde gegevens.
Door Blascon uw (zakelijke) persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Blascon expliciet toestemming om uw (zakelijke) persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.
We raden u aan om het privacybeleid zorgvuldig te lezen en een kopie te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijk

De directie van Blascon BV en Blascon GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en is per e-mail te bereiken op privacy@blascon.com.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Blascon en met welk doel?

2.1 De volgende (zakelijke) persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van adequate zakelijke communicatie:

(a) voornaam en achternaam
(d) zakelijk telefoonnummer vaste en / of zakelijke mobiele aansluiting
(e) zakelijk e-mailadres
(f) m / v
(g) spreektaal
(h) functie

2.2 Blascon verwerkt de (bedrijfs) persoonsgegevens genoemd in paragraaf 2.1 voor de volgende doelstelling (en):

– zakelijke communicatie

Email-reclame
Blascon kan uw naam en / of zakelijk e-mailadres gebruiken om u periodiek naar uw zakelijke adres een e-mailnieuwsbrief te sturen met informatie over Blascon-activiteiten, -diensten en andere interessante informatie. Indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor deze mailings door een email aan privacy@blascon.com.

2.3 Blascon kan de (bedrijfs) persoonsgegevens verder anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar aanbod van diensten en activiteiten te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nimmer te herleiden tot een individu.

3. Bewaartermijnen

3.1 Blascon verwerkt en bewaart uw (zakelijke) persoonsgegevens gedurende de geldigheidsduur van uw zakelijke e-mailadres. Als blijkt dat uw zakelijke e-mailadres ongeldig is, zal Blascon uw (zakelijke) persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld belastingwetgeving) om bepaalde persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. In het laatste geval worden alleen deze specifieke persoonsgegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Om uw (bedrijfs) persoonsgegevens te beschermen heeft Blascon passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze maatregelen beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van uw (bedrijfs) persoonsgegevens kan Blascon gebruik maken van de diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de (bedrijfs) persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Blascon. Blascon zal met de gegevensverwerkers een verwerkersovereenkomst hebben waarin de gegevensverwerker verplicht is om te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacybeleid. Een lijst met onze verwerkers kan worden opgevraagd via de Verwerkingsmanager van Blascon (privacy@blascon.com).

5. Recht op inzage, verwijdering en reclames

5.1 Via de Verwerkingsverantwoordelijke (privacy@blascon.com) kunt u een verzoek indienen om uw (bedrijfs) persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Blascon zal uw verzoek altijd onverwijld in behandeling nemen en u in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van de actie die op het verzoek is ondernomen. Als Blascon niet aan uw verzoek voldoet, zal zij dit altijd nader toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw (bedrijfs) persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u ook contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (privacy@blascon.com). Blascon zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen één maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij het wettelijk verplicht is de betreffende (bedrijfs) persoonsgegevens te bewaren. Indien dit laatste het geval is, zal Blascon u hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien u klachten heeft over de manier waarop de organisatie uw (bedrijfs) persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (privacy@blascon.com). Leidt dit niet tot een oplossing dan kunt u uiteraard altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of in beroep te gaan bij de bevoegde rechter.

5.4 Alle andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze gegevensbeheerder via (privacy@blascon.com).

6. Cookiebeleid

De website www.blascon.com houdt geen persoonlijke gegevens bij en kan daarom niet worden opgeslagen. Zie ook ons “Cookiebeleid”.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website geplaatst. We raden u aan om regelmatig het privacybeleid te raadplegen.

28 December 2020 Blascon BV , Oldenzaal, Nederland & Blascon GmbH , Nordhorn, Duitsland

Blijf veilig, blijf uit de mixerdrum

Blascon NL Office

Stationsstraat 5A
NL – 7575 BC Oldenzaal

Telefoon: +31625307807
E-mail: info@blascon.com

Blascon NL Levering

Schelmaatstraat 21
7572 BC Oldenzaal

Blascon Deutschland

Büro und Lieferung
Twentestrasse 2
D – 48527 Nordhorn

Telefoon: +49 1520 6273901
E-mail: info@blascon.com